Szűrő
 • Csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről - Lelkészbeiktatás volt Kiskövesden

  November 12-én szolgálati helyén, Kiskövesden, ünnepi istentiszteleten iktatták be Langschadl István református lelkipásztort.

  Az istentisztelet bevonulással kezdődött. Ez nem túlzás, mert közel 40 lelkész indult el a gyülekezeti teremből a templomba, ahol Fazekas László a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke hirdetett igét Pál apostol Korintusbeliekhez írt első levele 9. részének 19-23. versei alapján. Az igehirdetés után Kendi Csaba, a zempléni egyházmegye esperese jelképesen átadta a lelkipásztornak a templom kulcsát és az egyházközség pecsétjét. Előtte rövid igei biztatással olyan szolgáló életet kívánt a lelkésznek, amelyben nem lehet kiégni. Elmondta, hogy mindig úgy lépjen majd a szószékbe, hogy lelkesedéssel, erőbevetéssel, ha némelykor megfáradva is, de mindig újrakezdve tudja szolgálni Isten népét, az anyaszentegyházat és a magyar nemzetet.
  Tóth Géza gondnok az Apostolok cselekedetei 26. részének 18. versével, valamint az igéhez kapcsolódó gondolatokkal köszöntötte az immár hivatalosan is őrhelyére álló lelkipásztort. Előtte a nőszövetség elnöknőjével, Nemes Ruzsenával a gyülekezet ajándékát, egy palástot helyezett a vállára, szimbolizálva a gyülekezet szerető ölelését.
  Ezt követően Langschadl István emelkedett a szószékre, s tartotta meg immár beiktatott lelkészként első igehirdetését. Felvett igéje a Pál apostol Korintusbeliekhez írt első levele 2. részének 2. verse volt, mely így hangzik: „Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről”. A mély és tartalmas prédikáció után a köszöntések sora következett.
  Előbb a lelkésztársak szavai, akik egy-egy igeverset, zsoltár-részletet helyeztek a beiktatott lelkész szívére. A zempléni és ungi lelkipásztorokon kívül megtiszteltek bennünket azok a lelkipásztorok is, akik gyülekezetünkben születtek, de a szolgálat országszerte elszórta őket. Így jelen volt Fecsó Yvett, ifj. Hranyó Mihály, Kassai Gyula, Lévai Attila és Sallai Tibor. De jelen volt a beiktatott lelkipásztor nagybátyja, Somogyi Alfréd, a pozsonyi egyházmegye esperese Apácaszakállasról, és Miklós István, anyagyülekezetének, Füleknek a lelkipásztora is. A lelkipásztorok után Fekete Vince főgondnok köszöntése hangzott el.
  Ezután a kiskövesdi gyülekezet vegyeskórusa, az – erre az alkalomra gyermekekkel kiegészült – Mustármag bibliaórás csoport, valamint a gyülekezeti tagok szép zenés-verses köszöntői következtek. Ezt követően a füleki gyülekezet gondnokának és a nagykövesdi gyülekezet presbiternőjének szavai és áldáskívánása hangzott el. Az önkormányzat és saját nevében Máté Ágnes kiskövesdi polgármester asszony kérte Isten áldását a lelkipásztor munkásságára és életére. A beiktatott lelkipásztor a köszöntéseket, ajándékokat és a biztató szavakat meghatódva köszönte meg.
  Az ünnepség Fazekas László püspök áldásával, nemzeti imádságunk, a Himnusz eléneklésével ért véget. Utóbbi olyan szépen zengett, hogy valószínűleg az anyaországig hallatszott.
  Mindezek után a meghívottak a helyi kultúrházban, az istentiszteleten résztvevők pedig a gyülekezeti terem udvarán szeretetvendégségen vettek részt.
  Köszönet a presbitériumnak, a nőszövetségnek, továbbá azon személyeknek, akik segédkeztek az előkészületekben, hogy biztosítsák az ünnepi esemény gördülékeny és magas színvonalú lebonyolítását. Mindezért legyen Istené a dicsőség!
  Ezúton is kívánom, hogy Langschadl István lelkipásztori tevékenysége segítse gyülekezetünk gyarapodását, Istenhez való közelebb kerülését Jézus Krisztus által. Annak a 6 évnek az alapján, amióta nálunk szolgál, hiszem hogy Isten segítségével gyülekezetünk építő, gyarapító és megtartó vezetője lesz.

  A beiktatott lelkipásztorral készült beszélgetés alább meghallgatható:

  {mp3}2017-11-27_Molnar-Istvan_Lelkeszbeiktatas-Kiskovesden{/mp3}

 • Evangelizáció Kiskövesden

 • Egyházmegyei Közgyűlés volt Kisgéresben


  A hideg, esős őszi napon jó volt belépni a befűtött, még illatában is a frissességet, tisztaságot árasztó felújított kisgéresi templomba, ahol 2017. november 26-án került sor a Zempléni Református Egyházmegye közgyűlésére. A délután 14:00 órakor kezdődő együttlétre az egyházközségek hivatalos küldöttei mellett vendégek és gyülekezeti tagok is érkeztek, hogy a közgyűlés előtti istentiszteleten Urunk igéjére figyeljenek. Blanár Erik helyi lelkipásztor a zsoltáros szavaival köszöntötte a gyülekezetet. Az igehirdetés szolgálatát Molnár Éva királyhelmeci lelkipásztor végezte az Ez 26,25-27 igeversek alapján, kihangsúlyozva, hogy az Isten kőszív helyett hússzívet akar adni az embernek, a legtöbbet adja Lelke által, amit csak adhat. Az igehirdető rámutatva a „kőszívű” ember tulajdonságaira és a „hússzívű” ember jellemzőire hangoztatta, hogy szív-emberekké kell válni, olyanokká, akik Isten Szentlelke által mások számára is tudnak élni és szolgálni. 

  Az igehirdetést a jelenlévők számbavétele, a közgyűlés megalakulása és annak hivatalos része követte. Blanár Erik egyházmegyei főjegyző a korábbi egyházmegyei közgyűlés jegyzőkönyvét ismertette és az egyházmegyei tanácsülésekről is a jegyzőkönyvek felolvasásával számolt be. Ezt követően Kendi Csaba esperes időközi beszámolójára került sor, amelyben az idén megvalósult egyházmegyei rendezvények mellett a gyülekezetekben végbement beruházásokról, felújításokról is számot adott. Döntés született arról, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának építkezési keretéhez a kistárkányi egyházközség és a nagybári egyházközség kérvénye legyen továbbítva, amiket az egyházmegyei közgyűlés alkotó tagjai ugyancsak jóváhagytak. Az egyházmegye jövő évi programjainak támogatására, a Közalap egyházépítő keretéhez benyújtandó pályázatát is egyhangúlag támogatták a közgyűlés alkotó tagjai. Sor került még a királyhelmeci és a kisgéresi gyülekezetek kérvényének tárgyalására is. Mindkét esetben földcsere ügyében folyamodtak a gyülekezetek az egyházmegyei tanácshoz, amelynek jóváhagyása után került az ügy a közgyűlés elé, ahol e kérvényeket ugyancsak megszavazták. Az Egyházmegyei Közgyűlést is lezáró közös imádságot megelőzően a helyi lelkipásztor szeretetvendégségre hívta a jelenlévőket, így a terített asztal mellett folytatódhatott az egyházmegyét, a Zempléni Református Egyházmegye gyülekezeteit érintő, azok szolgálatát előmozdító párbeszéd.
  A közgyűlésen készült fotók a Képtárban megtekinthetőek.

  Molnár Éva igehirdetési szolgálata a közgyűlésen:

  {mp3}2017-11-26_Molnar-Eva_EMKozgyules-Kisgeres{/mp3}

 • Egyházmegyei Közgyűlés Kisgéresben

  Az idén megújult kisgéresi református templomban kerül sor 2017. november 26-án, 14:00 órai kezdettel a Zempléni Református Egyházmegye őszi közgyűlésére. Az egyházmegye gyülekezeteinek küldöttei közös istentiszteleten vesznek részt, amit a jelenlévők számbavétele, a közgyűlés megalakulása, korábbi jegyzőkönyvek ismertetése követ majd. Sor kerül még az esperes időszerű beszámolójára és a beadott segélykérelmek, valamint további beadványok tárgyalására is. 

 • Reformáció 500 est


  A királyhelmeci Mécs László polgári társulás 2017. november 25-én szervezi a keresztyén egyházakat bemutató előadássorozatának első alkalmát Reformáció 500 címmel. Az alkalmon Buza Zsolt, rozsnyói lelkipásztor Kálvin János - a svájci reformáció vezéralakja címmel tart előadást, valamint Molnár István, királyhelmeci lelkipásztor a térségben végbement reformációról és annak szükségességéről szól a jelenlévőkhöz. Az alkalomra a Mailáth utcai Regionális Múzeum épületében kerül sor 17:00 órai kezdettel, ahol a Reformáció Emlékkiállítás is megtekinthető lesz. A szervezők szeretettel várnak mindenkit.

 • Pintér Béla koncert a tiszacsernyői ökumenikus templomban

  A keresztyén könnyűzenét szívesen hallgatók körében jól ismert Pintér Béla neve, hiszen e műfajban talán a legismertebb zenei előadó a Kárpát-medencében. A keresztyén zenei fesztiválok gyakori előadója 2017. november 29-én 17:00 órai kezdéssel a tiszacsernyői ökumenikus templomban ad koncertet, amelyre a helyi gyülekezet mindenkit szeretettel vár.

 • Csodák márpedig vannak! - Evangelizáció Örösben


  Az örösi kultúrházban "Csodák márpedig vannak!" címmel evangelizációra kerül sor 2017. november 22-24. napokon. A 18:00 órakor kezdődő alkalmakon a Kárpátaljáról érkező Sipos József hirdeti az evangéliumot a következő témákban: a nyilvánvaló csodák, igazi csodák - gyógyulások, a megtérés csodája. Az örösi gyülekezet mindenkit szeretettel vár az evangelizációs alkalmakra. 

 • Bethlen Kata adventi szavalóverseny


  Bethlen Kata adventi szavalóversenyre kerül sor 2017. december 10-én a Kisgéresi Református Egyházközség szervezésében. Az idén 11. alkalommal megszervezésre kerülő egyházmegyei szavalóversenyre az istenes versekkel készülő szavalókat várják, kicsiket és nagyokat egyaránt, de a gyerekek mellett felnőttek is jelentkezhetnek. A különböző kategóriák a jelentkezők számától függően lesznek meghatározva. Az alkalmat könyvvásár színesíti és a helyi gyülekezet által készített szeretetvendégség is gazdagítja. A kisgéresi kultúrházban 14:00 órától kezdődő alkalmon kerül sor az „Itt van Isten köztünk” címet viselő, a Zempléni Református Egyházmegye templomait bemutató könyvre is. A Bethlen Kata adventi szavalóversenyre szeretettel várják a verset szavalókat és azt szívesen hallgatókat, valamint az irodalmat kedvelőket és a bemutatásra kerülő új kiadvány iránt érdeklődőket is.

 • Lelkészbeiktatás Kiskövesden

  Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2)

  2017. november 12-én ünnepi istentisztelet keretében iktatják be a Kiskövesdi Református Egyházközség lelkipásztori hivatalába Langschadl Istvánt. A lelkész 2011-ben végzett a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karán. Tanulmányait követően a kiskövesdi gyülekezetbe helyezték segédlelkészként, ahol 2013-tól, sikeres második lelkészképesítő vizsgája után már beosztott lelkészként szolgál. Az egyházközség 2017. július 2-án választotta meg lelkipásztorának. A 10:00 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten Fazekas László püspök hirdet igét és Kendi Csaba esperes végzi a beiktatás szolgálatát. A gyülekezet mindenkit szeretettel vár a lelkészbeiktató ünnepi istentiszteletre.