Szűrő
 • Karácsonyi körlevél


  Názáret városában, álmában isteni kijelentést kap egy angyaltól egy egyszerű ácsmester, József: „Íme, a szűz fogan méhében, és fiat szül, akinek a neve Immánuel, amely azt jelenti: Velünk az Isten.” (Mt 1,23)

  Ez az angyali üzenet azt bizonyította, hogy Isten nem feledkezett meg ígéretéről, hanem beteljesíti azt abban a kisgyermekben, aki Máriától születik. Ez egyben azt is jelentette, hogy nem feledkezett el népéről, hanem jól tudja azt, hogy az ember milyen nyomorúságba került a bűneset által. Kiesett a kegyelemből, de az Isten féltőn szeretete által magához akarja vonni az embert. Ezért küldte el Jézust erre a világra, aki azóta az Isten legnagyobb ajándéka számunkra. Ezért mondhatjuk, hogy: Velünk az Isten.

  A hit reagálása erre az, hogy életünket az Isten jelenlétében éljük. Ebben az esztendőben a Reformáció 500. évfordulójára emlékeztünk, s ezt is hálás szívvel tettük azért, mert 500 évvel ezelőtt is ráirányította az elhívottak figyelmét arra, hogy a mi emberi életünk középpontjában Jézus Krisztusnak kell állnia.

  A karácsony ünnepe minden esztendőben egy újabb és újabb felhívás arra, hogy rendezzük életünk irányvonalát. Ebben az esztendőben is sokat fáradoztunk, építettünk, szolgáltunk, hirdettük az evangéliumot. Sokszor éreztük, hogy mennyire kicsik és erőtlenek vagyunk a feladatokhoz, de sokszor tapasztaltuk azt, hogy gyarló szolgálatunk által mégis sokan erőre kapnak. Mindez csak azért lehet így, mert velünk az Isten.

  Sok feladat van előttünk és talán félelemmel tekintünk a jövőbe, még a közeli, reánk következő esztendőre is, mert a világ forrong, egyre kiszámíthatatlanabb és egyre zavarosabb minden. Az Istent és az ő örömüzenetét háttérbe szorítani akaró nézetek, a sok istentelen elgondolás, Isten nélküli döntések mind-mind elbizonytalanítanak bennünket.

  Nekünk azonban egy feladatunk van: hűségesnek lenni a reánk bízottakon és nem félni, mivel velünk az Isten! Végezzük bátran a szolgálatunkat, tegyünk meg mindent azért, hogy az evangélium minden lélekhez eljusson. Imádkozzunk főleg a családokért, amelyeknek nagy próbákat kell kiállniuk a megmaradásért, az egyben maradásért, a belső békességért. Ezért is nyilvánította egyházunk Zsinati Tanácsa a 2018-as évet a családok évévé.

  Ezekkel a gondolatokkal kívánunk a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinatának elnökeiként mindenkinek áldott karácsonyt és boldog újesztendőt.

  Atyafiságos köszöntéssel: Fazekas László - püspök és Fekete Vince - főgondnok

 • 3in1 ifjúsági délután Királyhelmecen


  A Királyhelmeci Református Egyházközség december 28-án (csütörtökön) 3in1 elnevezésű ifjúsági délutánt szervez, amelyre szeretettel hívja a Zempléni Egyházmegye gyülekezeteiben konfirmációra készülő ifjait, vagy a hitéről már vallást tett, azaz konfirmált fiataljait. Az alkalomra a királyhelmeci református gyülekezeti otthonban kerül sor 14:00 órai kezdéssel. 

 • Ablakcsere a csarnahói református templomtoronyban

  A Zempléni hegyek egyik szép völgyében található a Csarnahói Református Egyházközség és temploma, amely műemlék templom, és amely 1793-ban épült. De mégis a legrégebbi adatok a templom meglétéről az 1600-as évekből származnak, amikor már létezett itt református gyülekezet, s a gyülekezetnek fa-temploma is volt. A templom azonban még abban a században leégett. 1628-ban a gyülekezetnek saját prédikátora is volt. Korabeli írásokból tudjuk, hogy egy megmaradt fadarabon az 1662-es évszám volt olvasható, tehát ez a legrégebbi biztos adat, amely a templom meglétéhez fűződik. A gyülekezet csak később kezdett kőtemplom építésébe. A mai templomot 1793. július 8-án szentelték. Erről a torony homlokzatán, a bejárat fölött beékelt emléktábla tanúskodik. Az egyhajós, különös háromoldalú befejezéssel és kiemelkedő tornyával rendelkező templom máig őrzi eredeti formáját.

  Az utóbbi esztendők kedvezőtlen időjárása jelentős mértékben megrongálta a templomon található valamennyi ablakot, melyeket szükséges volt (lett volna) megújítani, ill. kicserélni. Mivelhogy a Csarnahói Református Egyházközség önerejéből nem lett volna képes műemlék temploma ablakainak a megújítására, ezért fordult Kassa Megye Önkormányzatához azzal a kéréssel, hogy anyagilag is segítse a templom ablakainak a cseréjét. Kassa Megye Önkormányzatának anyagi segítsége (1.000,- Euró) a toronyban található három ablak cseréjét tette lehetővé. Ezek az ablakok nagyon rossz állapotban voltak. Világos dióbarna árnyalatú égerfából készültek az új ablakok úgy, hogy az ablakok eredeti történelmi értékeit továbbra is hűen őrzik. Az ablakok csodálatos módon újulhattak meg a Reformáció 500. évfordulójának emlékévében, Nagy Tamás Nagykövesdi asztalosmester szakmai tudása és ügyes keze munkája nyomán, aki gondos odafigyeléssel készítette ezeket a jó minőségű ablakokat.

  Szeretnénk megköszönni és kifejezni hálánkat Kassa Megye Önkormányzatának, hogy jó szívvel nyújtottak segítséget eme terv, eme pályázat megvalósítása során, hogy kicserélhessük templomunk régi, elavult, sajnos használhatatlanná vált, hiányos és elkorhadt ablakait. Az új ablakok reménység szerint hosszú éveken át töltik majd még be eredeti rendeltetésüket.

  „Közel van az Úr minden Őt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja Őt. Beteljesíti az Őt félőknek kívánságát, kiáltásukat meghallgatja és megsegíti őket. Megőrzi az Úr mindazokat, akik Őt szeretik.” (Zsolt 145,18-20a)

 • Itt van Isten köztünk - Könyvbemutató Kisgéresben


  Ismerős lehet a címben szereplő idézet a református gyülekezetekben, hiszen egyik gyakorta énekelt dicséretünk első soraként szívesen énekeljük. És ismerős lehet e mondat igazságának valósága azok számára, akik a hittestvérek közösségében, vagy akár csak ketten-hárman a Jézus nevében vannak együtt és érzékelik az Úr jelenvalóságát. S történhet ez azért, mert az Isten valóban közöttünk, velünk van, Ő maga tett erre nézve ígéretet, amely ígéret a világ végezetéig valóság. 

  Itt van Isten köztünk – hirdeti immár a Zempléni Református Egyházmegye által kiadott könyv is, amely az egyházmegye református templomait mutatja be. A százhatvan oldalas kiadvány harmincnyolc templomot ismertet meg az olvasóval Németi Róbert fotográfus fényképei által. Az istentiszteleti helyekről készült felvételek mellett gyülekezetenként egy-egy igevers is gazdagítja a kötetet. A templomok rövid történetével is meg lehet ismerkedni a különösen szép kiadvány által, amely templomok sorában több Árpád-kori is van, de olyan is, ami ez esztendőben lett felszentelve. Az Itt van Isten köztünk címet viselő a Zempléni Református Egyházmegye templomait bemutató kötet ünnepélyes bemutatójára 2017. december 10-én, a kisgéresi kultúrházban 14:00 órakor kezdődő Bethlen Kata egyházmegyei szavalóverseny keretében kerül sor, amely könyvbemutatóra szeretettel várnak mindenkit.
  A könyv a bemutató napján a helyszínen, azt követően a Lelkészi Hivatalokban vásárolható meg.