Nagykövesdre várják a családokat

AddThis Social Bookmark Button


A Zempléni Református Egyházmegye 2018. szeptember 23-án, vasárnap családi délutánt szervez Nagykövesden, amelyre szeretettel hívja az egyházmegye területén élő családokat, s mindazokat, akik a nagyobb családhoz, Krisztus családjához tartozva épülni szeretnének hitükben. A délután folyamán a gyerekek és a felnőttek egyaránt találnak értékes programokat, amelyek a családi kötelékeket és az egymással való kapcsolatokat is erősítik.
Ízelítő a tervezett programból:
14:00 – Istentisztelet a Karcsa parti dicsőítő zenekar szolgálatával
15:00 – Abaújvári Református Bábcsoport előadása Jancsi és Juliska címmel
16:00 – Szőke Attila és Szőke Etelka előadása: Három ördögi tánc - Viták és feszültségek, melyek felőrlik a házasságot
Mindeközben: gyerekfoglalkozás, a Csicseri Százszorszép Óvoda népi játékai, BeülŐ – kávézó, egyháztáji kirakodó, frissítő.

Bagdy Emőke Királyhelmecen tart előadást

AddThis Social Bookmark Button

A Zempléni Református Egyházmegye által szervezett, a családok évében megvalósuló rendezvénysorozat keretén belül építő, értékeket közvetítő, családi kapcsolatokat erősítő előadásokra is sor kerül. Ezen előadások sorában 2018. szeptember 21-én, 17:00 órai kezdettel a királyhelmeci gimnázium aulájában az ismert és méltán elismert pszichológusnak, írónak, egyetemi tanárnak, Prof. Dr. Bagdy Emőkének az előadására is sor kerül, aki "A család jövője, a jövő családja" címmel osztja meg gondolatait a hallgatósággal. Az alkalomra a szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Családi napot szerveztek Kistárkányban

AddThis Social Bookmark Button

A kistárkányi református gyülekezet családi napja a rossz idő ellenére is sokakat vonzott 2018. augusztus 26-án, hiszen a református templomba nem csupán helyiek, de a környező településekről is érkeztek Krisztus nagyobb családjába tartozók, az igére és értékes gondolatokra vágyók. 

Tarr Ferdinánd

A helyi lelkipásztor, Tarr Ferdinánd köszöntőjében utalt rá, hogy az időjárás kicsit átrendezte a terveiket, hiszen azt szerették volna, ha a templomkert megtelik és az előre elkészített sátrak alatt tudnak beszélgetni, találkozni egymással és a gyerekek így tudnak játszani, ami a rossz idő miatt sajnos már nem történhet meg. Nagyjából így van ez a családi életünkkel is – fogalmazott a lelkipásztor –, hiszen eltervezünk valamit, amikor fiatalok vagyunk, mikor összeházasodunk, de kicsit átrendeződnek a dolgaink, jönnek a viharok, mindenféle problémák, bajok, de Isten azt akarja, hogy így is megálljunk, így is kiálljunk, így is megmaradjunk családi kötelékeinken belül és ne dobjuk el azt magunktól, amit nekünk az Úr adott. Ennek megtartásához olyan erőforrásokra van szükség, amelyek nem magunkból származnak, nem a mi tehetségünkből jönnek elő, hanem felülről származnak, a mennyei Atyától. Ezekben az erőforrásokban van lehetőség előre jutni, gazdagodni a családi napon – zárta felvezető gondolatait a lelkipásztor.
A délután folyamán a Karcsa–parti dicsőitő zenekar többször is szolgált, hiszen mind az előadás felvezetőjeként, mind az istentiszteleten Istent magasztaló énekeket énekeltek és tanítottak a gyülekezetnek.

Uzsalyné dr. Pécsi Rita 

A család működésével és gyermekneveléssel kapcsolatos gondolatait Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató osztotta meg a jelenlévőkkel, aki „Egymást szeretni születtünk” címmel tartotta meg előadását. A lelkes előadó a hallgatóság figyelmét lekötötte, hiszen a jelenlévők a koruktól, vagy családi helyzetüktől függetlenül valamennyien tudhattak kapcsolódni az érdekfeszítő előadás témájához és akár saját életük vonatkozásában is találhattak kapcsolódási pontokat. Az előadást követően személyes ismerkedésre, találkozásra is nyílt lehetőség az előadóval a terített asztal mellett, hiszen a helyi gyülekezet vendégségre, „nagycsaládi estebédre” hívta a jelenlévőket.

Kendi Csaba

A délután további részében Isten igéjén volt a hangsúly, hiszen a zenés áhítat minden eleme az Úrra mutatatott. A zenekar által vezetett közös ének után Kendi Csaba, a Zempléni Református Egyházmegye esperese a Mt 3,20-21.31-35 alapján hirdette Isten igéjét a kétféle családról, a vér szerinti kötelékről és a Krisztus családjába tartozásról. „A legcsodálatosabb az, ha a családtagokat, rokonokat mindkettő egyszerre fűzi össze. Ha a rokonok testvérek tudnak lenni, testvérei egymásnak a hitben, eltökélten arra, hogy az Isten akaratát tegyék.” – fogalmazott az esperes, majd óhaját is megfogalmazva szólt a jelenlévőkhöz, hogy „egyre többen válasszák Krisztus családját és törekedjenek arra, hogy Isten akaratát cselekedve szeretteik körében, vér szerinti családjukban, rokonságukban is elvégezhessék, amit az Úr rájuk bízott”.
A kistárkányi gyülekezet családi napja szorosan illeszkedett a családok évében tervezett egyházmegyei rendezvényekhez, amelyek mindegyike a család fontosságára, Isten előtti kedvességére, a családi élet isteni rendjére irányítja a figyelmet, s nem utolsó sorban segítséget nyújt a tisztább, keresztyénibb családi kötelékek éléséhez.

Uzsalyné dr. Pécsi Rita előadása:

Nt. Kendi Csaba igehirdetése:

A család lesz a középpontban a Zempléni Egyházmegye közelgő rendezvényein

AddThis Social Bookmark Button


A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház mindenkor fontosnak tartotta a gyülekezetek nagy családját alapsejtekként építő családokat, de a 2018-as esztendőt a családok évének nyilvánítva ezt még hangsúlyosabbá akarja tenni. Ezért is van idén több egyházmegyei és gyülekezeti alkalom középpontjába a család helyezve. Az ilyen jellegű egyházi rendezvényeken a családi kapcsolatokat kívánják erősíteni az értéket közvetítő programok által, de vannak alkalmak, amelyek specifikusan a családi élet egy-egy helyzetéről, a különböző életszakaszokban előforduló nehézségekről, vagy éppen örömökről és áldásokról szólnak. Így a Zempléni Egyházmegye területén is több családi napot szerveznek, ahol a gyerekek és felnőttek közösen lehetnek együtt, de az ilyen jellegű gyülekezeti alkalmak mellett több előadás is megvalósul, amelyeken neves szakemberek kívánják segíteni és erősíteni gondolataik megosztásával a családokat.

  • A kistárkányi gyülekezet augusztus 26-án, 14 órai kezdettel családi délutánt szervez, amely a református templomban és annak udvarán valósul meg. A Karcsaparti Dicsőítők szolgálatát és Kendi Csaba esperes igei bevezetését követően Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató előadása következik „Egymást szeretni születtünk címmel”. A felnőttek mellett a gyerekeket is érdekes és értékes programokkal várják.
  • A tervezett előadások sorában szeptember 21-én 17:00 órai kezdettel Prof. Dr. Bagdy Emőke előadására kerül sor a királyhelmeci gimnázium aulájában. A neves pszichológus, író, egyetemi tanár „A család jövője, a jövő családja” címmel osztja meg gondolatait. 
  • A családok éve kapcsán rendezett egyházmegyei alkalmak központi rendezvénye szeptember 23-án lesz Nagykövesden. A családi délutánra ugyancsak várják a gyerekeket és a felnőtteket, hiszen a 14:00 órakor kezdődő rendezvény programelemeit úgy állították össze, hogy mind a gyerekek, mind a szüleik megtalálják a hozzájuk szóló, őket építő programokat, amelyek nem csak szórakoztatnak, hanem helyesebb, keresztyénibb családi életre, kapcsolatokra vezetnek. 

Az ősz folyamán még több rendezvényre, előadásra sor kerül, amelyek ugyancsak a család fontosságára, Istentől való rendjére irányítják majd a figyelmet, helyes irányt mutatva az egyre inkább összekuszálódó világunkban.

Egyházmegyei Közgyűlés volt Ladmócon

AddThis Social Bookmark Button


A lamdóci református templomban gyülekeztek össze 2018. április 15-én a Zempléni Református Egyházmegye lelkipásztorai és a gyülekezetek hivatalos küldöttei, hogy megtartsák az egyházmegye rendes évi közgyűlését.

A közös együttlét kezdetén Spisák István helyi lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket, köztük Fazekas Lászlót, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökét és Fekete Vince főgondnokot, akik jelenlétükkel megtisztelték az egyházmegye ülését. A közös együttlét istentisztelettel kezdődött, amelyen Kiss Miklós, örösi lelkipásztor a Mt 21,28-31 hirdette az igét a gyűlés alkotó tagjai, a vendégek, valamint az istentiszteleten résztvevő ladmóci reformátusok előtt. Az igehirdető rámutatott arra, hogy milyen igenjei és milyen válaszai vannak is a keresztyéneknek Isten megszólítására, felszólítására, „a szőlőbe”, mint egyházi szolgálatba való küldésre.
Az istentiszteletet követően két nyugállományba vonult lelkipásztor köszöntésére került sor. Kendi Csaba esperes és Asszonyi Árpád főgondnok az egyházmegye nevében mondott köszönetet a két lelkipásztornak sok évtizedes szolgálatukért az egyházmegye területén. Sallai Tibor a szőlőskei és a hozzá tartozó bodrogszerdahelyi, újhelyi és borsi gyülekezetekből ment nyugdíjba. Szaszák József a zempléni gyülekezet és a hozzá tartozó Szentmária lelkészeként fejezte be hivatalos szolgálatát. Az esperes utalt a lelkészek szolgálatára, ami mindkét esetben négy évtizednél is több időt jelent az egyházmegye területén, és Ezékiel próféta 34. részének a 16. versével köszöntötte az ünnepelteket és köszönte meg a gyülekezetekben végzett munkájukat és egyházmegyei tisztségviselőként végzett szolgálatukat. Az egyházmegye főgondnoka a Préd 3,1 alapján utalt arra, hogy bár megvan az ideje a hivatalból való visszalépésnek, amit nyugdíjazásnak neveznek, ám az Istennek való szolgálatban nincs nyugdíjazás, s ilyen módon továbbra is erőt kíván a nyugdíjas években való szolgálathoz.
A gyülekezet által énekszóban mondott áldáskívánás után az egyházmegye vezetői a lelkészek hitvesét is köszöntötték, akik mindvégig hűséggel álltak lelkipásztor férjük mellett mindenkor segítve az ő szolgálatukat.
A megható perceket követően az Egyházmegyei Közgyűlés hivatalos megalakulására került sor. A számbevétel után Blanár Erik egyházmegyei főjegyző az őszi közgyűlés jegyzőkönyvét, majd az utóbbi időszak Egyházmegyei Tanácsüléseinek határozatait olvasta fel. Ezt követte az esperes beszámolója, amelyben a 2017-es esztendőnek, mint a reformáció emlékévének örömeiről, áldásairól, de nehézségeiről is számot adott. Dócs Szilvia pénztárnok az egyházmegye anyagi természetű dolgairól számolt be. Blanár Gabriella az egyházmegye missziói és diakóniai szolgálatáról, Molnár Éva a hitoktatásról és vallásos nevelésről, Molnár István a 2017-es esztendő építéseiről, felújításairól számolt be a közgyűlés alkotó tagjai előtt.
A beszámolókat követően Fazekas László püspök köszöntötte a jelenlévőket és különböző témákat érintve számolt be az egyetemes egyházban folyó szolgálatról, valamint a gyülekezeteket is érintő feladatokról, várható kihívásokról.
A püspöki köszöntőt és beszámolót követően Sallai Tibor szót kérve mondott köszönetet és adott hálát, hogy 43 éven keresztül szolgálhatott az egyházmegye területén, hogy a rá bízott feladatokat el tudta látni, s mindehhez az Úr erőt adott a számára. A felszólaló elköszönt a lelkészi kartól és az egyházmegye küldötteitől és meghagyásként a 2Pt 1,5-8 igeverseket olvasta.
Szaszák József is hálát adott az Úrnak, hogy megsegítette törekvéseiben, szolgálatában, mind azokban a feladatokban, amit élete folyamán végezhetett. A lelkipásztor 42 évnyi szolgálat után a Róm 8,28 igeverssel, mint személyes hitvallással köszönt el: Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. „Szeressétek továbbra is az Urat és adja, hogy minden legyen javatokra” – zárta gondolatait és ilyen módon a hozzászólások sorát a lelkipásztor, amit a gyűlés hivatalos részének a lezárása követett.
A közgyűlést követően a helyi lelkipásztor a kultúrházba invitálta a jelenlévőket, ahol a gyülekezet frissítővel, szeretetvendégséggel várta a Zempléni Egyházmegye gyülekezeteiből érkezett lelkipásztorokat, gondnokokat, vendégeket.

Örvendezve, fennhangon dicsérni az Urat - Beszámoló a Zempléni Egyházmegye kórustalálkozójáról

AddThis Social Bookmark Button


A kórustalálkozóra 2018. március 25-én, hagyományosan virágvasárnap került sor hét kórus és egy dicsőítő csoport részvételével a nagykövesdi református templomban.

A kórusokat a helyi lelkész, Böszörményi Tamás köszöntötte a kóruséneklésről tartott rövid elmélkedéssel. A virágvasárnapi evangéliumot Kendi Csaba, az egyházmegye esperese tolmácsolta a Mt 21,12-17 alapján. Igehirdetésében az igében világosan elkülönülő két hangra irányította figyelmünket, az adás-vétel, pénzváltás hangjára és a gyermekek hangjára, a dicséret és imádat hangjára. Majd feltette a döntő kérdést, hogy a személyes életünket a két hang közül melyik jellemzi inkább? Az Istentől adott legnagyobb jó is el tud torzulni az ember kezén, de engedhetünk Jézusnak, aki felforgat mindent, ami nem áll meg szentsége előtt.
A kórusok szolgálatához Balogh István zenetanár és leánya ihletett éneke vezetett át minket.
A kiskövesdi kórus egyik fontos jellemzője, hogy mindig olyan műveket énekelnek, amelyek zeneileg nagyon igényesek. Az új tagokkal is bővült énekkar Balla Sarolta és Gabriella vezényletével kortárs darabokat választott a kórustalálkozóra.
A kisgéresi Dávid lantja gyerek éneklőcsoport Furik Mária vezetésével és citerakíséretével nagyon jó zenei ízléssel összeválogatott énekcsokorral tett bizonyságot.
A kisgéresi énekkar kevéssé ismert énekeskönyvi énekekkel, hitvalló énekkel és népdalzsoltárral igazi kincset adott át a hallgatóknak. A kórus énekét Kovács Gáborné kísérte zongorán, Blanár Panna fuvolán, Blanár Erik pedig dobbal erősítette a ritmust.
A tiszacsernyői énekkar bár még kezdő kórusnak számít, Tarrné Bial Ivett vezetésével nagyon gyorsan fejlődik. Drahomereczky Zsuzsanna szép hangja a szóló részeknél betöltve a templomot szívtől szívig jutott.
Az ágcsernyői énekkar saját és virágvasárnapi verssel is köszöntötte a kórustalálkozó résztvevőit. Az énekkar és a kórusvezető, Illés Angelika közti szeretetteljes kapcsolat érezhető volt a kórus megszólalásában.
Az örösi gyülekezet énekkara idén már 23 éve végzi szolgálatát, ifj. Hornyák István vezetésével dicséri az Urat. A kórus csodás tulajdonsága, hogy mindig meg tudnak újulni. Az új tagokkal kibővült énekkar sokszínű csokrot adott át a hallgatóknak.
A Karcsa-parti dicsőítő csoport az általuk énekelt 4 énekkel a szívükben élő Krisztusról adott bizonyságot és képet festettek a bennük élő reménységről.
A nagykövesdi énekkar Gulyás Hajnalka vezetésével méltó befejezése volt az alkalomnak. Mozgalmas énekeikkel örömet énekeltek a hallgatók szívébe. Éneküket Balogh István kísérte zongorán, szólót énekelt Pálóczi Anita, Tóth Eszter és Balogh Nóra.
A kórusokat az Egyházzenei osztály képviseletében Bodnár Noémi értékelte és bíztatta, majd Balla Sarolta egyházzenei tanácstaggal átadták a kottaajándékokat, a gyülekezet pedig az erre az alkalomra készített dísztányérokat. Az alkalom a gyülekezeti teremben folytatódott a roskadásig megrakott asztaloknál jókedvű beszélgetéssel, tapasztalatcserével. -bn.-

Az Egyházmegyei Kórustalálkozón Nagy Sándor által készített fotók a Képtárban megtekinthetőek.