Minden emberi erőtlenségben egyedül Isten erejével

AddThis Social Bookmark Button

Hivatalosan is felvette szolgálatát Hozák Viktor szőlőskei lelkipásztor. A gyülekezetben négy évtized után került sor lelkészbeiktatásra.

Hét hónappal lelkészük, Sallai Tibor nyugállományba vonulása után, aki 43 évig szolgált a gyülekezetekben, a szőlőskei egyházközség és leányegyházai hálát adhattak Istennek új, megválasztott lelkipásztoruk, Hozák Viktort ünnepélyesen beiktatásáért.
Ismerve a lelkészválasztás jogi útját, Isten reformált hitben élő szőlőskei népe valóban példaadóan járt el. Nem csupán várták, hanem keresték a megoldást: vállalták a választás felelősségét – mert el akarták kerülni a pályáztatás kényelmesebb útját.
Az ünnepi istentiszteletre 2018. november 4-én került sor. Szolgálata elején Fazekas László püspök úr megjegyezte, hogy jó dolga van: általában megtelt templomokat lát, ha eljut egy gyülekezetbe szolgálni. Valóban, Szőlőskén a templom mellett még sátrat is állítottak, ahol hangszórón keresztül volt követhető az istentisztelet, hiszen sok vendégre számítottak. A négy gyülekezetből, valamint a lelkipásztorokkal és vendégekkel számolva össze is gyűltek kétszázan.


Az alkalom ünnepi igehirdetője, Fazekas László püspök a Lk 19,37-40-et vette fel alapigeként. Szolgálatában üresedő templomokról, a hagyományos keresztyénség gyengüléséről beszélt. S ezzel összefüggésben a korszellem Isten igéjével szemben ható áramlatairól. Ennél erősebb csak a Jézus Krisztusban való örömünk lehet – mondta. Ezt kell hordoznunk és világgá kiáltanunk. Hogy ne a kövek, s a kőből épült üres templomok kiáltsanak. A püspök igemagyarázata végén a köztük levő erős érzelmi kapcsolat miatt kedves szemérmességgel szólította meg Hozák Viktort. Megköszönte, hogy az ifjú lelkész előbb meghallotta az ige szavát, majd közösen is az ige „kiáltói” lehettek. Hiszen Hozák Viktor Komáromból, a püspöki gyülekezetből származik, ahol segédlelkészi éveit is töltötte.
Az ünnepélyes beiktatás szolgálatát Kendi Csaba zempléni esperes végezte. Az 1Tim 4,12 alapján Isten biztatását tolmácsolta. Hangja – az olvasott igevers tónusában – bátorítóan és őszinte szeretettel szólt. Az esperes kölcsönösen egymásra bízta a gyülekezetet és lelkipásztorait. Külön megemlítve a lelkipásztor hitvestársát, Hozák Magyar Ildikót, aki beosztott lelkészként szolgál majd férje mellett. Kiemelte: az említett kölcsönösség egymás elhordozását is jelenti. És a lelkészekkel közös szolgálatot. Végül arra intette fiatal szolgatársát, hogy életével tegyen bizonyságot Jézus Krisztusba vetett hitéről. Kendi Csaba esperes ezután átadta lelkipásztornak a templom kulcsát és a gyülekezet pecsétjeit.
Ekkor a négy egyházközség, a szőlőskei, a bodrogszerdahelyi, a borsi és az újhelyi gyülekezetek gondnokai léptek elő, s Hozák Viktor vállára helyezték az ajándékba készített palástot. Majd két ifjú hölgy, a szerdahelyi alapiskola növendékei, Tokár Fruzsina és Bari Csenge köszöntötték a lelkészt énekkel, verssel.
A beiktatott lelkipásztor a szószéken igemagyarázata textusaként a 2Kor 12,6-10-et olvasta. Kifejtette, biztos abban, hogy Isten munkálta ezt a találkozást. Azt, hogy egymásra találtak a gyülekezetekkel. És mindig Isten lesz az, aki erőt ad a közös úthoz, minden egyes lépéshez. Ezután bizonyságtévő hangon élete töviseiről is szólt, nem tagadva erőtlenségeit. De ezek között is mindig Jézus Krisztusban találta meg az erőt. Az erőt, amely mindenre elég. Mert az ő kegyelménél nincs nagyobb erő.


Szép hagyomány, hogy a beiktatott lelkipásztort szolgatársai egy-egy igeverssel köszöntik. Ez alkalommal is így történt. Azonban míg a mikrofon odaért az első lelkészhez, Hozák Viktor kézen fogta s maga mellé, az úrasztalához állította hitvestársát, hogy együtt fogadják az igei bátorításokat. A lelkipásztor az istentisztelet végén mondott köszöntőjében utalt is arra, hogy felesége nélkül bizonnyal nem lett volna szőlőskei lelkész, hiszen egyrészt sokat köszönhet kedvesének, másrészt az anyaegyház kimondottan lelkészházaspárt keresett a megüresedett szolgálati helyre.
Az igei köszöntéseket az elöljáróságok után Sallai Tibor nyugalmazott szőlőskei lelkipásztor kezdte. Jelképes gesztus volt, hogy így történt. Többen is szinte a szolgálat átadásaként értelmezték megszólalását. Egyébként az összes elhangzó ige megmaradt, Molnár István és felesége, Molnár Éva mint mindig, most is azzal kedveskedett a beiktatott lelkipásztornak, hogy az elhangzó igéket lejegyeztette egy könyvecskébe. A zempléni egyházmegyében beiktatáskor évek óta ez a legkedvesebb ajándék. Később, az ünnepi asztalnál ketten is említették, hogy a napokban lapozták fel újra az évekkel korábban kapott kis emlékkönyvüket. A köszöntéseket – a gyülekezetek nevében mondott beszédével – Gál Ilona nyugalmazott igazgatónő zárta. A tapintatosan kedves, az érzékenységekre is figyelmes, hitvalló beszéd a köztiszteletben álló tanárnő ajkán újra irodalmi igényű magyarsággal szólalt meg.
A nemzeti imádság éneklése előtt Hozák Viktor is köszönetet mondott az áldott alkalomért. Megköszönte családja viszonozhatatlan szeretetét, anyagyülekezete, a komáromi eklézsia gondoskodását, s a korábbi szolgálathelyén, Vajánban élő reformátusok jóságát. Az együttlét a bodrogszerdahelyi kultúrházban közös ebéddel végződött. A terített asztal mellett a helyieknek jó volt hallani a távolabbról érkező vendégek megállapítását, hogy úgymond: érezni a zempléni egyházmegye lelkészközösségének barátságos, testvéri légkörét. Amelynek immár a Hozák házaspár is része.

Hozák Viktor 1987-ben született Komáromban. A teológiát a Selye János Egyetemen, Komáromban végezte 2012-ben. Hozák Magyar Ildikó 1988-ban pácini családba született Sátoraljaújhelyen. A teológiát 2013-ban végezte a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. A lelkészházaspár 2013-ban kötötte össze életét. Két gyermekük született.
Segédlelkészi éveiket Komáromban töltötték, majd 2014-től Vajánban szolgáltak. Hozák Viktort a Szőlőskei Református Egyházközség 2018. július 8-án választotta meg. (Langschadl István)

Házastársi délután – Örös

AddThis Social Bookmark Button


Az örösi kultúrház immár hatodik alkalommal adott helyet annak a házasság hetéhez kapcsolódó rendezvénynek, amely az évek során többször átformálódott és újraszerveződött, mégis, lényegében hű maradt az eredeti elképzeléshez. Az Angliából mintegy két évtizede indult kezdeményezés a Valentin-nap félreértelmezett küldetését igyekszik helyreállítani, valamint a házasság és család fontosságára irányítani a figyelmet, mint Isten csodálatos ajándékára, amelyet őrizni, és megbecsülni kell. A Magyarországon tizenkettedik éve működő alkalom gondolatától vezérelve, a Zempléni Egyházmegye is csatlakozott annak megvalósításához, amelyre rendszerint február második vagy harmadik vasárnapján kerül sor. 

2019-ben február 24-én, vasárnap délután kezdődött meg a találkozó, melyre a Karcsa-parti dicsőítő zenekar énekeivel hangolódhattak rá a jelenlevők. Kendi Csaba esperes igei köszöntőjét egy, a házassággal kapcsolatos játékos vetélkedő követett Kiss Otília vezetésével, majd Kiss Miklós helyi lelkipásztor felkérte meghívott előadóját, hogy ossza meg hallgatóságával gondolatait.
Százvai László, kisvárdai lelkipásztor, előadásában a család bibliai modell-típusait boncolgatva, személyes hitvallásával is hozzájárult szavai hitelességéhez, valamint a tudatos, Isten útjait választó családi élet építésének fontosságára hívta fel a jelenlevők figyelmét. A tartalmas előadást könyvvásár és szeretetvendégség követte, amely során a jelenlevők megbeszélhették a hallottakból levont következtetéseiket.
Istennek legyen hála, hogy egyházmegyénkben még mindig van igény az ilyen és ehhez hasonló áldott találkozásokra, amelyek során a régi-új ismerősök, egyháztagok és érdeklődők Isten Igéje közelében egymás hitét is építik, hitmélyítő találkozók alkalmával. Mindezért legyen Istené a dicsőség! (Györky Szilvia)

Százvai László előadása:

Keresztyén óvoda Királyhelmecen

AddThis Social Bookmark Button

A Magyarország Kormánya által meghirdetett Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programba a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is bekapcsolódott. Ennek keretében Felvidéken is több új óvoda és bölcsőde építése kezdődhetett meg a gyülekezetekben. Közéjük tartozik Királyhelmec is, ahol a templom kertjében épülne meg egy új egyházi oktatási intézmény két óvodai és egy bölcsődei osztállyal.

Az Egyetemes Egyház elöljárói a program meghirdetésétől kezdve úgy tekintett Bodrogköz központjára, Királyhelmecre, mint az új óvodák egyik lehetséges helyszínére. Ennél örvendetesebb az, hogy látva a szükséget és az Isten által adott lehetőséget, valamint felismerve az új szolgálat lehetőségét a felnövekvő nemzedék irányába, az egyházközség elöljárói, presbiterei pozitívan fogadták egy új keresztyén óvoda alapításának lehetőségét és egyhangúan ez ügy mellé álltak.

Az elmúlt év elején az egyházközségi közgyűlésen jelenlévők is örvendetesnek tartották, hogy sok évtized után újra lehet egyházi oktatási intézmény a városban. E döntés óta mintegy másfél év telt el, amelynek hónapjaiban több egyeztetés is történt Királyhelmec város vezetőivel, illetve a programot koordináló egyházi bizottsággal. Komoly gondot jelentett egy megfelelő nagyságú telek felkutatása, amely azt eredményezte, hogy a templom kertjében épülhet meg Isten segítségével az új egyházi oktatási intézmény.
A tervek szerint két óvodai és egy bölcsődei osztály kap majd helyet az új épületben, és emellett a működéshez szükséges infrastrukturális háttér – közösségi tér, konyha, étkező, játszótér – is kialakításra kerül. A város új magyar tannyelvű óvodájában hangsúlyos lesz a keresztyén értékek mentén való nevelés, ami elsősorban a gyerekekre van hatással, de reménység szerint a gyermeket körülvevő családra és ilyen módon a szűkebben vett társadalmi közegre is kihat majd. A cél a keresztyén szellemiségben történő nevelés során annak a lelki többletnek a felkínálása, amit a világi intézmények alapvetően nem tudnak nyújtani (nem is feladatuk), s amely többletet a nem keresztyén szakembereknek is el kellene ismerniük.
Nyilvánvalóan nagy feladat áll a gyülekezet előtt, amely a történelem nagy fordulópontjaihoz hasonlóan sok tekintetben meghatározhatják egyházközségünk jövőjét és a formálódó intézmény kapcsán a ránk bízottak jövőjét is. Egy új szolgálati lehetőségnek az elején vagyunk, amely sok váratlan helyzetet is magában hordoz, de sok áldás lehetősége is benne rejlik. Ez áldások azonban nem csak a gyülekezetünké, s nem is csupán a reformátusoké – mégha a feladatot elsősorban nekünk kell is vállalni –, hanem mindazoké, akik imádságos szívvel, támogatói szándékkal tudnak a királyhelmeci keresztyén óvoda és bölcsőde ügye mellé állni.

Nagygéresben tartották az egyházmegye őszi közgyűlését

AddThis Social Bookmark Button


A Zempléni Református Egyházmegyéhez tartozó gyülekezetek közül csak a nagygéresi egyházközség templomában van a maga nemében egyedülálló műemlék szószék, amit azok is megcsodálhattak, akik 2018. október 14-én részt vettek az őszi Egyházmegyei Közgyűlésen, s e célból léptek be a belülről már felújított, kívülről éppen felújítás alatt lévő templomba. A helyi gyülekezeti tagokat és a közgyűlés alkotó tagjait Kiss Miklós lelkipásztor köszöntötte. Ezt követően az egyházmegyébe a közelmúltba érkezett Hozákné Magyar Ildikó, szőlőskei lelkipásztor a Jn 21,15-17 alapján hirdette az Úr üzenetét, az Isten szeretetét, bűnöket megbocsátó kegyelmét. 

Az igehirdetést a jelenlévők számbavétele, a közgyűlés megalakulása és annak hivatalos része követte. Blanár Erik egyházmegyei főjegyző a korábbi egyházmegyei közgyűlés jegyzőkönyvét ismertette és a legutóbbi egyházmegyei tanácsülésről is beszámolt. Ezt követően Kendi Csaba esperes időközi beszámolójára került sor, amelyben az igei gondolatai mellett az idén megvalósult egyházmegyei rendezvényekről is számot adott. Döntés született arról, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának építkezési keretéhez a bistei egyházközség templomtető felújítására vonatkozó kérvénye legyen továbbítva. Az egyházmegye jövő évi programjainak támogatására, a Közalap egyházépítő keretéhez benyújtandó pályázatát is egyhangúlag támogatták a közgyűlés alkotó tagjai. Mindezeket követően az Egyházmegyei Közgyűlésen jelen lévő Fazekas László püspök is megosztotta gondolatait az egyetemes egyház jelenéről, az örömökről, hálaadásra okot adó feladatokról, de beszámolt az egyház kihívásairól és nehézségeiről is.
A gyűlést is lezáró közös imádságot megelőzően Kiss Miklós lelkipásztor szeretetvendégségre hívta a jelenlévőket, így a terített asztal mellett folytatódhatott az egyházmegyét, a Zempléni Református Egyházmegye gyülekezeteit érintő, azok szolgálatát előmozdító párbeszéd.
A közgyűlésen készült fotók a Képtárban  megtekinthetőek.

Hozák Magyar Ildikó igehirdetési szolgálata a közgyűlésen:

Egységben az erő, családban a jövő – új állomásához érkezett a Zempléni Egyházmegye programsorozata

AddThis Social Bookmark Button


Sok család számára a szeptemberi hónap egy kicsit zsúfoltabb az esztendő más hónapjaihoz képest, hiszen ahol iskolaköteles gyermek van, ott ilyenkor a tennivaló is megsokasodik. Vannak, akiknél komoly változásokat is hoz az ősz első hónapja, hiszen a kisebbek közül sokan ilyenkor kezdik meg az óvodát, a nagyobbak az iskolának, vagy éppen a középiskolának a kapuit lépik át. A főiskolára, egyetemre járó ifjak már önállóbbak, azonban a család támogató háttérként itt is jelen van a nagybetűs életre tanulással készülő gyerek mögött. Akárhogyan is van, a gyermekes családok élete szeptemberben egy kicsit zajosabb, mozgalmasabb, sűrűbb. 

A Zempléni Református Egyházmegye ebben a mozgalmas hónapban is kínált a családoknak lehetőséget a más milyen módon való egymásra figyelésre, együttlétre, hiszen szeptember negyedik hétvégéjén a Családok éve programsorozat keretében két alkalmat is szervezett, amelyeken a hangsúlyt a családra, a családon belüli kapcsolatokra és e kapcsolatok Istentől való voltára kívánta irányítani.
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális a Közművelődési Központja támogatásának köszönhetően Prof. Dr. Bagdy Emőke, református pszichológus, író, egyetemi tanár, pszichoterapeuta 2018. szeptember 21-én Királyhelmecre érkezett, és a helyi gimnázium aulájában tartott előadást „A család jövője, a jövő családja” címmel. Magyarország egyik legelismertebb szaktekintélyét könyvei és mediális megjelenései által sokan ismerik, de minden bizonnyal megnyerő személyiségének és egyéni kisugárzásának is köszönhető, hogy sokan voltak kíváncsiak a Bodrogközbe először látogató előadó gondolataira. A szép számban összegyűlt jelenlévőket Molnár István, királyhelmeci lelkipásztor köszöntötte és méltatta Dr. Bagdy Emőke életútját, munkásságát. Kendi Csaba esperes köszöntő szavaiban bemutatta az egyházmegye által a Családok évében szervezett programsorozat alkalmait, amelynek a királyhelmeci előadás is része. Mindemellett örömét fejezte ki, hogy a jelenlévők sorában lát ismerős arcokat a gyülekezetekből, olyanokat, akiket oda tud kötni egy-egy gyülekezethez. „Az is különös öröm – folytatta az esperes –, hogy olyan arcokat is látok, amelyeket nem tudok a mi gyülekezetinkhez odakötni, ami azt jelenti, hogy a Zempléni Egyházmegye tud szolgálni azok felé is, akik nem tartoznak a református gyülekezetekhez.” Az esperes örömét és háláját kifejezve gondolatait a Példabeszédek könyve 9. fejezetének a 10. versével zárta: A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet.

Prof. Dr. Bagdy Emőke

Az előadó felvezetésében utalt rá, hogy az előadás témája szívügye, mivel az emberi boldogságnak a bölcsője, hogy családban élhetünk, családba születünk, a család oltalmában van otthonunk, van hová hazamenni és ilyen módon az a fogalom, hogy otthon, különös jelentőséget nyer a számunkra. A professzorasszony hosszasan felvázolta mindazokat a káros tényezőket, amelyek a családokat és egyáltalán az emberi kapcsolatokat kikezdték, egyre inkább rombolják, amelyek már-már azt akarják elhitetni, hogy vége van a családnak. Bagdy Emőke azonban rámutatott, hogy van jövője, lehet jövője a családnak. „Meglehet, hogy nagyon tragikus a helyzet, ami felé tartunk, vagy amiben vagyunk, de hogy egészségben hosszú életűek legyünk és boldogok legyünk, annak feltétele, hogy teremtsük meg azt a családi fészket, ahol eléggé jelen van anya, apa és az a szövetség, amely útra bocsátja a gyermeket” – fogalmazott az előadó.

A Zempléni Egyházmegye programsorozatának részeként Nagykövesden valósult meg szeptember 23-án a Családi délutánként meghirdetett alkalom, amelyre már a gyermekeket is várták a szervezők. A nagykövesdi vár tövébe érkezők vasárnapi gyülekezetté, egy nagy családdá lettek és a szeles idő ellenére is megtöltötték a szabadtéri színpad előtti teret. A vendégeket a helyi lelkipásztor, Böszörményi Tamás köszöntötte, majd a Karcsa parti dicsőítő zenekar vezetésével közösen dicsérték énekszóval az Urat. Ezt követően Blanár Erik, az egyházmegye főjegyzője az 1Móz 1,26-27 alapján hirdette Isten üzenetét a jelenlévőknek. Igehirdetésében utalt rá, hogy igen sokszor eltakarjuk magunkban azt, ami Istentől van, ezért szükséges is, hogy Jézus arcába tekintve, egyre inkább, egyre többet Őt szemlélve, egyre jobban hasonlítsunk hozzá és egyre inkább átváltozzunk Jézus Krisztus hasonlatosságára. A lelkipásztor igehirdetése végén buzdította a jelenlévőket, hogy keressék a kapcsolatot Istennel. „Vigyük magunkkal az Úr Jézus Krisztus. Hordozzuk őt a szívünkben, gondolatainkban, tetteinkben és sugározzuk Őt magunkból gyermekeink, férjünk, feleségünk, minden szerettünk felé. Őt vigyük magunkkal és magunkban családunk körébe. És ne csak Isten teremtményei legyünk, hanem aki ránk néz, aki szemlél az lássa, hogy mi Isten megváltottjai vagyunk” – fogalmazott az igehirdető.


Nt. Blanár Erik

A családi délutánra érkezőket Kendi Csaba, az egyházmegye esperese is köszöntötte, kifejezve örömét az alkalom megvalósulásáért, a közös együttlét áldásaiért és egyben köszönetet mondott a nagykövesdi gyülekezetnek az alkalom hátterének bebiztosításáért, valamint a Kulturális és Közművelődési Központnak az anyagi támogatásért. 

A nyitó áhítat után a kultúrház udvarán egyháztáji vásár alakult ki, hiszen több gyülekezet elhozta a saját maga által készített termékeket, és a vendégek asztaltól asztalig járva szemlélték a gyülekezetek kreativitását, vagy éppen ízlelték a helyi finomságokat. De a már-már vásári hangulathoz hozzájárultak a helyiek által készített finomságok, vagy éppen annak a lehetősége, hogy a FIRESZ BeülŐ kávézójában egy pohár forró ital mellett kellemes beszélgetések alakulhattak ki. A felnőttek mellett a gyerekek is rendkívül jól érezhették magukat a vár árnyékában, s többen a várhegyet is megmászták. A gyerekprogramok azonban még a „vártúránál” is érdekesebbnek bizonyultak, hiszen a csicseri Százszorszép Óvoda népi játszóházában és a helyiek által vezetett kézműves sátorban mindig voltak szép számmal gyerekek. Balázs Lilla, a Petőfi program ösztöndíjasa is jelen volt a családi délutánon, aki egy interaktív mesemondásba vonta be a gyerekeket, a mesemondás közben is tanítgatva őket kultúránkra, népi dalocskákra, apró tánclépésekre.

Játékba merülő gyerekek

A kultúrházban a gyerekprogramot a felnőtteknek szánt előadás követte. Szőke Attila Szilárd és felesége Etelka, a Dunakesziről érkezett lelkészházaspár „Három ördögi tánc – Viták és feszültségek, melyek felőrlik a házasságot” címmel tartották meg előadásukat. A házassági válságokat előidéző és azt nagyban munkáló, a hétköznapi életből vett helyzeteket, párbeszédeket mutattak be előadásukban, de a krízisek lehetséges megoldására, a házasságot gyógyító beszélgetésekre is tanácsokat adtak. Az előadást követően Asszonyi Árpád, egyházmegyei gondnok köszönte meg a családi délután megszervezését, s záró mondataiban ráirányította a figyelmet a családot leginkább összetartó kapocsra, kötelékre, a szeretetre.
A Zempléni Egyházmegyében több alkalommal valósult már meg egész napos rendezvény formájában Egyházmegyei Nap, azonban Családi délutánra most első alkalommal került sor. A rendezvényen az egyházmegye szinte minden gyülekezetéből érkeztek résztvevők, akik hazaérkezve nem csak a kicsiny családjukat, vagy házastársi köteléküket erősíthetik, hanem a nagyobb családjukat, az egyházközségüket is, hiszen Nagykövesden megélhették, hogy jó együtt lenni, jó közösségben lenni, jó közösen Istenre figyelni.

Prof. Dr. Bagdy Emőke előadása alább meghallgatható:

Családi napot szerveztek Kistárkányban

AddThis Social Bookmark Button

A kistárkányi református gyülekezet családi napja a rossz idő ellenére is sokakat vonzott 2018. augusztus 26-án, hiszen a református templomba nem csupán helyiek, de a környező településekről is érkeztek Krisztus nagyobb családjába tartozók, az igére és értékes gondolatokra vágyók. 

Tarr Ferdinánd

A helyi lelkipásztor, Tarr Ferdinánd köszöntőjében utalt rá, hogy az időjárás kicsit átrendezte a terveiket, hiszen azt szerették volna, ha a templomkert megtelik és az előre elkészített sátrak alatt tudnak beszélgetni, találkozni egymással és a gyerekek így tudnak játszani, ami a rossz idő miatt sajnos már nem történhet meg. Nagyjából így van ez a családi életünkkel is – fogalmazott a lelkipásztor –, hiszen eltervezünk valamit, amikor fiatalok vagyunk, mikor összeházasodunk, de kicsit átrendeződnek a dolgaink, jönnek a viharok, mindenféle problémák, bajok, de Isten azt akarja, hogy így is megálljunk, így is kiálljunk, így is megmaradjunk családi kötelékeinken belül és ne dobjuk el azt magunktól, amit nekünk az Úr adott. Ennek megtartásához olyan erőforrásokra van szükség, amelyek nem magunkból származnak, nem a mi tehetségünkből jönnek elő, hanem felülről származnak, a mennyei Atyától. Ezekben az erőforrásokban van lehetőség előre jutni, gazdagodni a családi napon – zárta felvezető gondolatait a lelkipásztor.
A délután folyamán a Karcsa–parti dicsőitő zenekar többször is szolgált, hiszen mind az előadás felvezetőjeként, mind az istentiszteleten Istent magasztaló énekeket énekeltek és tanítottak a gyülekezetnek.

Uzsalyné dr. Pécsi Rita 

A család működésével és gyermekneveléssel kapcsolatos gondolatait Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató osztotta meg a jelenlévőkkel, aki „Egymást szeretni születtünk” címmel tartotta meg előadását. A lelkes előadó a hallgatóság figyelmét lekötötte, hiszen a jelenlévők a koruktól, vagy családi helyzetüktől függetlenül valamennyien tudhattak kapcsolódni az érdekfeszítő előadás témájához és akár saját életük vonatkozásában is találhattak kapcsolódási pontokat. Az előadást követően személyes ismerkedésre, találkozásra is nyílt lehetőség az előadóval a terített asztal mellett, hiszen a helyi gyülekezet vendégségre, „nagycsaládi estebédre” hívta a jelenlévőket.

Kendi Csaba

A délután további részében Isten igéjén volt a hangsúly, hiszen a zenés áhítat minden eleme az Úrra mutatatott. A zenekar által vezetett közös ének után Kendi Csaba, a Zempléni Református Egyházmegye esperese a Mt 3,20-21.31-35 alapján hirdette Isten igéjét a kétféle családról, a vér szerinti kötelékről és a Krisztus családjába tartozásról. „A legcsodálatosabb az, ha a családtagokat, rokonokat mindkettő egyszerre fűzi össze. Ha a rokonok testvérek tudnak lenni, testvérei egymásnak a hitben, eltökélten arra, hogy az Isten akaratát tegyék.” – fogalmazott az esperes, majd óhaját is megfogalmazva szólt a jelenlévőkhöz, hogy „egyre többen válasszák Krisztus családját és törekedjenek arra, hogy Isten akaratát cselekedve szeretteik körében, vér szerinti családjukban, rokonságukban is elvégezhessék, amit az Úr rájuk bízott”.
A kistárkányi gyülekezet családi napja szorosan illeszkedett a családok évében tervezett egyházmegyei rendezvényekhez, amelyek mindegyike a család fontosságára, Isten előtti kedvességére, a családi élet isteni rendjére irányítja a figyelmet, s nem utolsó sorban segítséget nyújt a tisztább, keresztyénibb családi kötelékek éléséhez.

Uzsalyné dr. Pécsi Rita előadása:

Nt. Kendi Csaba igehirdetése: