Karácsonyi körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára

AddThis Social Bookmark Button

 

„Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott.”
(Lk 2,15)

 

 

 

 

Keresztyén Testvéreink az Úr Jézus Krisztusban!

 Azt tapasztaljuk, hogy a világ egyre mélyebbre süllyed az értelmetlenségbe, és mindig meglepődünk, hogy van lejjebb. Vannak, akik azt akarják, hogy rettegjünk, ne gondolkodjunk, üres bábuk legyünk, akik a hiábavalóságokkal vannak elfoglalva. Azt akarják, hogy a karácsonyunk is legyen üres: külső csillogással, de belső sötétséggel teljes.

Hála Istennek, az Úr nekünk is tudtul adta azt, ami Betlehemben történt: „üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lk 2,11) A mi életünkbe is belekiált az angyali örömüzenet, amellyel Isten kijelenti, hogy nem hagyja magára a világot, hiszen annak Ő az egyedüli ura és gondviselője. A mi számunkra pedig, akik ezt hisszük, tudjuk és éljük, erőt, közösséget, örömöt jelent, amit nem szabad és amit nem is tudunk magunknak megtartani, mert azt meg kell osztanunk egymással.

Az angyali üzenet arra buzdít bennünket, hogy ne adjuk át magunkat a bágyadt tétlenségnek, az önelégültségnek, mert a világosság legyőzi a sötétséget, és Isten akarata a jó cselekvésére késztet.

Nézzünk körül: a karácsony az Isten szeretetének megjelenése, ami minden gond és baj ellenére teljes életet, örök életet ad a Krisztusban élő, hívő embernek, aki másokat is észrevesz, lát és szeret, és nem csak önmagával van elfoglalva. Az Isten kijelentése, amelyet ismerünk, látunk és tapasztalunk, cselekedetté kell, hogy váljon a hitünk által. A karácsony Isten tette az emberért, mi pedig szüntelen hálával, életünk minden szívdobbanásával és lélegzetvételével dicsérjük és magasztaljuk Őt, hiszen benne van békességünk és szabadításunk. Így nem kerekedhet felül rajtunk sem háború, sem üldöztetés, sem támadás, sem rombolás. Isten legyőzi a sötétséget, a gyűlöletet, mert van ehhez hatalma és akarata.

Ne kételkedjünk, ne hitetlenkedjünk, ne tétovázzunk, hiszen: Immanuel – velünk az Isten! Hirdessük bátran, hangosan az egész világnak, hogy mi az Ő megváltott, megszabadított, boldog gyermekei vagyunk!

Imádkozzunk az igazságos békéért Európában és bárhol a világon, s különösen is hordozzuk imádságunkban és segítő szeretetünkben a háború sújtotta Ukrajnában élő kárpátaljai testvéreinket!

 „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.”

 2022 karácsonyán

 Testvéri szeretettel:

 Balog Zoltán püspök és Veres Sándor főgondnok - Dunamelléki Református Egyházkerület

Steinbach József püspök és dr. Nemes Pál főgondnok - Dunántúli Református Egyházkerület

 Kató Béla püspök és Tőkés Zsolt főgondnok - Erdélyi Református Egyházkerület

 Szenn Péter püspök és Kel József főgondnok - Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház

 Zán Fábián Sándor püspök és Nagy Béla főgondnok - Kárpátaljai Református Egyház

 Csűry István püspök és Bara Lajos István főgondnok - Királyhágómelléki Református Egyházkerület

 Halász Béla püspök és Székely Károly főgondnok - Szerbiai Református Keresztyén Egyház

 Géresi Róbert püspök és Porubán Ferenc főgondnok - Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

 Pásztor Dániel püspök és dr. Molnár Pál főgondnok - Tiszáninneni Református Egyházkerület

 dr. Fekete Károly püspök és Molnár János főgondnok  - Tiszántúli Református Egyházkerület

Egyházmegyei családi délután Borsiban

AddThis Social Bookmark Button

2022. szeptember 4-én kerül megrendezésre az egyházmegyei családi délután! 
Szeptember első vasárnapjának délutánján, 14:00 órai kezdettel a Borsiban található Rákóczi-kastély  udvarába várják a gyermekes családokat és mindazokat, akik a nagyobb családba, egy-egy gyülekezet és ilyen módon az egyházmegye nagy családjába tartozónak érzik magukat. A délutánon az igei útmutatás mellett mind a felnőttek mind pedig a gyermekek megtalálják majd a nekik szóló programot, de a kötetlen beszélgetésre, közös kávézásra is lesz lehetőség.
A családi délután programja:
14.00 – 15.00 Áhítat - Igét hirdet Nt. Kassai Gyula lévai lelkipásztor és felesége Nt. Kassai Tímea
Éneket tanít és éneket kísér: Karcsa-party, Örös
15.00 – 17.30 Délutáni programok:
Kastélytúra (a helyi tárlat megtekintése),
Templomtúra (Borsi református templom megtekintése, csendesség a templomban)
Gyermekprogramok, Egyháztáji vásár
15.30 – 16.15 Történelmi előadás az SzRKE Nőegyesületének gondozásában
16.30 – 17.30 Pódiumbeszélgetés Sterczer Hildával
18.00 – Színházi előadás (helyszín: Kultúrház) - Benedek Zalán: Ádám és Éva címmel egyszemélyes vígjáték a férfi-női kapcsolatokról, amely a színház, a stand up és a kabaré műfajait ötvözi

Pünkösdi körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára - 2022

AddThis Social Bookmark Button

„…adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által.” (Ef 3,16)

Ünneplő gyülekezet! Kedves Testvéreink!

Pünkösd ünnepén elsősorban arról a hitről teszünk bizonyságot, hogy a Szentlélek: Isten. Nem valami, hanem valaki. Nem valamilyen erő, nem valamilyen tárgy, hanem szeretettel uralkodó, hatalommal bíró, teljes hatalommal bíró Isten. Ahogy pünkösdi énekünk mondja, a Szentháromság egy Istent úgy imádjuk, hogy kérjük: jövel, Szentlélek Úr Isten.
A pünkösd története egyszerre beteljesedés és új kezdet. Elvégeztetett Jézus Krisztus megváltó munkája, szabadító és üdvösségszerző műve. A tanítványok számára a Szentlélek kitöltetése tette ezt valóságossá. Ismerték Jézust, látták meghalni a kereszten, sőt, látták a feltámadott Urat, és hallották szavát: „Békesség néktek!” Mégis féltek, nem volt erejük. Jézus tudta ezt. Lelki meggyőződésre van szükségük, az öröm és bátorság lángját fel kell gyújtani a tanítványok szívében, hogy küldöttekké, apostolokká váljanak mások javára és üdvösségére. A Szentlélek tette valósággá Jézus Krisztus elvégzett váltságművét.
Mindezt „…adja meg nektek… az ő Lelke által” – írja Pál apostol az efézusi gyülekezetnek. Így árad, terjed tovább s fakaszt életet a Szentlélek Jeruzsálemben, Efézusban, Rómában, majd Európában és szerte a világon: nálunk is, a magyar nemzet körében. Mert ugyanaz az Isten él most is, és ugyanúgy csodát tud tenni velünk is. Ez a csoda így fejezhető ki: új emberekké változtat át, mert a Szentlélek, aki Pünkösdkor eljött, velünk van minden napon a világ végezetéig. Ezért kérhetjük, hogy cselekedjen velünk is csodát, tegyen új teremtéssé bennünket. Teremtsen szívünkben békét a háborúság idején. Aggodalmainkat, kételyeinket formálja bizalommá és meggyőződéssé. Vallásosságunkat üdvözítő hitté.
Az egyház a Szentlélek által él. Kérjük azért, hogy bennünket is éltessen, mai bizonyságtevőket, Istenünk dicsőségére és felebarátaink javára.

Áldott ünnepet kívánunk minden testvérünknek.

2022 pünkösdjén


Balog Zoltán püspök és Veres Sándor főgondnok - Dunamelléki Református Egyházkerület

Steinbach József püspök és dr. Nemes Pál főgondnok - Dunántúli Református Egyházkerület

Kató Béla püspök és Tőkés Zsolt főgondnok - Erdélyi Református Egyházkerület

Szenn Péter püspök és Kel József főgondnok - Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház

Zán Fábián Sándor püspök és Nagy Béla főgondnok - Kárpátaljai Református Egyház

Csűry István püspök és Bara Lajos István főgondnok - Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Halász Béla püspök és Székely Károly főgondnok - Szerbiai Református Keresztyén Egyház

Géresi Róbert püspök és Porubán Ferenc főgondnok - Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

Pásztor Dániel püspök és dr. Molnár Pál főgondnok - Tiszáninneni Református Egyházkerület

dr. Fekete Károly püspök és Molnár János főgondnok - Tiszántúli Református Egyházkerület

Szürnyegen volt az Egyházmegyei Közgyűlés

AddThis Social Bookmark Button

A szürnyegi református templomban került sor 2022. május 15-én a Zempléni Református Egyházmegye tavaszi Egyházmegyei Közgyűlésére. A közgyűlés kezdetén Nt. Kozár Péter, helyi lelkipásztor a következő igevers felolvasásával köszöntötte a jelenlévőket: „Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az ÚR áldást és életet mindenkor.” Zsolt 133, 1-3

Az igehirdetésében Nt. Blanár Erik, kisgéresi lelkipásztor a Hag. 2:1-5 alapján tett bizonyságot.
Haggeus prófétát Isten arra hívja, hogy újraindítsa a templom elakadt építkezését. Jeruzsálem lakói hallgattak az Úr szavára – nem pusztán Haggeuséra! – és nekiláttak az építkezésnek. Nem volt már mindegy, hogy Isten háza romokban hever. Odaszánták magukat az Úrnak. Ez pénzt, időt és energiát jelentett, de készek voltak ezt az áldozatot meghozni. Az építkezés elindult. Elindult, de azután akadozni kezdett! Egy hónap alatt elszállt a lelkesedés, teret nyert a csüggedés. A csüggedésnek ez a formája nekünk sem ismeretlen. Gondoljuk végig, mibe fogtunk bele Istentől felbátorodva, és mivé lett az elindulásunk. Majd a próféta Istentől való bölcsességgel és világossággal bátorítja népét. Ebbe a bátorításba tekintünk bele ma is, miközben kérjük Isten Szentlelkét, hogy elakadt, vagy elakadóban lévő dolgainkban lelkesítsen, erősítsen, újítson meg. Építsük és tartsuk életben gyülekezeteinket! – bátorította igehirdetésben a jelenlévőket Nt. Blanár Erik.
Az istentisztelet után a közgyűlést a határozatképesség megállapítását követően - 31 szavazati joggal bíró résztvevő és 37 vendég jelenlétével - Asszonyi Árpád egyházmegyei gondnok nyitotta meg. Ezt követte a legutóbbi egyházmegyei közgyűlési és egyházmegyei tanácsülési jegyzőkönyvek felolvasása, majd ezeknek a közgyűlés általi elfogadása.
Kendi Csaba esperesi beszámolójában az elmúlt fél év kiemelkedő eseményeiről is számot adott. Elmondta, ha egyetlen szóban kellene összefoglalni az elmúlt évet, a „járványhelyzet” szót mondaná! Minden gyülekezet megérezte a nehézségeket, amit ez az időszak hozott magával. Továbbá említést tett a frissen napvilágot látott népszámlálási adatokról is.
A népszámlálási adatok alapján kimutatható, hogy a Zempléni Egyházmegye 38 gyülekezetéből csupán kettőben volt növekedés, ám ez is csupán 1-2 személyt jelent, a többi egyházközségben csökkenés figyelhető meg. A legnagyobb, három számjegyű csökkenés Tiszacsernyőben, Királyhelmecen, Kisgéresben, Őrösben és Nagygéresben volt kimutatható, a két és három számjegyű csökkenés határán pedig Bodrogszentes áll.
Szlovákia lakosságának 1,56 %-a vallotta magát reformátusnak, és közel 1,3 millióan vallástalannak jelölték magukat. A tőketerebesi járásban, a Zempléni Egyházmegye területén 10.700-ról 9.885-re csökkent a reformátusok száma, a választó joggal bíróké pedig a 2011-es 5828-hoz képest 4660-ra csökkent. A számadatok bár nem túlságosan bíztatóak, azonban látni kell – fogalmazott Nt. Kendi Csaba – hogy a népszámlálás a járvány közepén ért bennünket. Egyetemes egyházunk és egyházmegyénk molinók, szórólapok és a közösségi média adta lehetőségeket kihasználva igyekezett buzdítani reformátusságunk felvállalására, azonban a személyes találkozás hiánya minden bizonnyal kihatott a népszámlálási adatokra is.
Nt. Kendi Csaba beszámolójának további részében kitért arra is, hogy az elmúlt évben a gyülekezetekben az adakozás visszaesett a lezárások miatt, és így több egyházközség a tartalékaiból volt kénytelen megélni. Egyházmegyénk életével kapcsolatban elmondta, hogy a legszükségesebb dolgokat el tudtuk végezni, ám sok tekintetben korlátoztak bennünket is a fennálló intézkedések.
A továbbiakban Blanár Gabriella az egyházmegye életéről szóló missziói beadványa és Tarr Ivett a gyülekezetek diakóniai szolgálatait összefoglaló dokumentuma is felolvasásra került. Böszörményi Tamás az egyházmegyében folyó sajtótevékenységről, Molnár Éva a hitoktatásról és vallásos nevelésről, Molnár István a 2021-es esztendő építéseiről, felújításairól számolt be a közgyűlés alkotó tagjai előtt. Az esperesi jelentés, valamint a különböző beszámolók meghallgatása után a jelenlévők meglehetősen átfogó képet kaptak a Zempléni Egyházmegye életéről és szolgálatáról.
Az Egyházmenyei közgyűlés a hardicsai gyülekezet beadványával is foglalkozott, akik egyházmegyei gyűjtést engedélyezését kérték a templom harangrendszerének - mechanikájának javítására. A beadványt a közgyűlés tagjai egyhangúan megszavazták, így a gyűjtés már hivatalosan is elindulhat.
Majd szóba került a jelenlegi háborús helyzet is, aminek kapcsán elmondható, hogy egyházmegyénk is kiveszi a részét a segítségnyújtásban. A kiskövesdi gyülekezet menekült családokat fogadott be és biztosít számukra jelenleg is átmeneti szállást. Továbbá egyházmegyénk bekapcsolódik a Diakóniai Központ vezetésével meghirdetett gyűjtésbe, valamint az elmúlt időszakban egy 520 euró értékű gyógyszercsomagot sikerült átjuttatni Kárpátaljára, melyből gyülekezeti tagok is részesülhettek.
2022. szeptember 4-én a Zempléni Egyházmegye Családi Napot szervez a borsi Rákóczi kastélyban. Erről az alkalomról a gyülekezetek a következő hónapokban tájékoztatást kapnak majd.
A 196. dicséret eléneklése után, a helyi gyülekezet a vendégszeretetét azzal is kifejezte, hogy közös vacsorára hívta a jelenlévőket. Csoportosan átvonulva a község kultúrházába, a beszélgetés már könnyed hangulatban, terített asztalok mellett folytatódhatott (Böszörményi Tamás)

Körlevél háborúság idején

AddThis Social Bookmark Button

Kedves Segítő és Adakozó Hittestvérek!

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége továbbra is aggodalommal és együttérzéssel figyeli az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos fejleményeket. Krisztustól kapott küldetésünk alapján igyekszünk folyamatosan segítő jobbot nyújtani a bajbajutottaknak és a rászorultaknak. Ennek gyakorlati kivitelezése érdekében létrehoztunk egy válságstábot, amely csoport folyamatosan figyeli a fejleményeket, koordinálja egyházunk segítő cselekményeit, illetve arról naprakész információval szolgálnak mind az egyház vezetése, mind pedig az érdeklődők számára. A válságstábbal kapcsolatot tartani a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen lehetséges.
E körlevél a jelenleg aktuális információk alapján készült el. Ennek tekintetében egyházunk továbbra is kéri és biztatja a gyülekezeti közösségeket adakozásra a háború sújtotta rászorulók és menekültek megsegítése érdekében. Ezzel kapcsolatosan arra kérjük Önöket, hogy leginkább pénzadomány gyűjtésére legyenek szívesek hangsúlyt fektetni. Az ukrán hatóságok legújabb rendelkezése szerint ugyanis a határon átjutatott élelmiszer- és drogéria-adományokat megvámoltatják, és az ottani hadsereg számára elkobozzák. Így felettébb nehézkessé vált a természetbeni adományok eljuttatása az ottani bajbajutottak számára. Ezért jelen esetben a pénzadományokkal tudunk a legegyszerűbb módon és a leggyorsabban segíteni rajtuk. A pénzgyűjtés folyamatos, és minden héten szerdán juttatjuk célba a megelőző héten összegyűlt összeget. Pénzadományaikat a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának számlaszámára lehet átutalni: SK15 0200 0000 0025 4004 5751. A megjegyzésben legyenek szívesek feltüntetni: „KÁRPÁTALJA”.
Ugyanakkor szeretnénk köszönetünket kifejezni mindenkinek, akik eddig már jelentős élelmiszer- és drogéria-adományokat gyűjtöttek össze. Mindenképpen hasznos és célba érkező segítségek ezek, amikkel a határon folyamatosan átérkező menekülteket támogatjuk és erősítjük; illetve tartalék-raktárak felöltését is szolgálják, hogy az Ukrajnában hamarosan bekövetkező humanitárius katasztrófából eredő áru-hiány gyors kompenzálását szolgálják majd. Hála Istennek és a jó szándékú Adakozóknak, ezen raktáraink jelen pillanatban megteltek. Mihelyt megtaláltuk a diplomáciai lehetőséget arra – és ebben segítségünkre van a Magyarországi Református Szeretetszolgálat –, hogy ezek a készletek biztonságosan és célirányosan átjuthassanak a határon, azonnal megkezdjük azok elszállítását Ukrajnába.
Szeretettel köszönjük meg mindazon gyülekezeteknek és magánszemélyeknek, akik menekülteknek ajánlottak fel szálláshelyet. Annak érdekében, hogy a rászorultak összehangoltan tudjanak eljutni majd egy-egy szálláshelyre, egyházunk válságstábja fog segítséget nyújtani. A szálláshelyek számának bővítése céljával továbbra is szívesen fogadunk felajánlásokat a fentebb jelzett e-mail címen keresztül.
Várjuk önkéntesek jelentkezését is – szintén a válságstáb e-mail címére –, akik közre tudnának működni az adományok előkészítésében, illetve egy-egy napon tudnának segédkezni a határnál vagy éppen a szálláshelyen a menekültek ellátásában; valamint tudnának vállalni autóval személy-utaztatást és adományszállítást. Kérjük, hogy a jelentkezők legyenek szívesek feltüntetni, hogy konkrétan miben tudnának segédkezni.
Az összefogásnak nagy ereje van, és kérjük, hogy Isten áldja meg igyekezetünket. Köszönjük a kedves Testvérek buzgó helytállását e vészes időben! Ugyanakkor a kézzelfogható segítségnyújtás mellett is ne lankadjunk meg az szüntelen imádkozásban sem, nem feledve, hogy eme szükséghelyzetet egyedül csak az Istentől érkező békesség szüntetheti meg.Isten kegyelme és áldása legyen Önökkel!
Géresi Róbert, püspök és Porubán Ferenc, főgondnok

Rimaszombat, 2022. március 2.

Ismét online kerül megszervezésre a Bethlen Kata egyházmegyei szavalóverseny

AddThis Social Bookmark Button

Az elmúlt évhez hasonlóan idén is online formában kerül megrendezésre a Bethlen Kata Szavalóverseny a Zempléni Református Egyházmegyében. A szervező kisgéresi református gyülekezet felhívása szerint, azoknak, akik szeretnének részt venni e szavalóversenyen, nem kell mást tenniük, csak meg kell tanulniuk egy istenes tematikájú verset, felvenni kamerával, vagy telefonnal, és feltölteni a Zempléni Református Egyházmegye Facebook oldalára, vagy elküldeni a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre 2021. december 3-ig. A kis videó mellett a szervezők a szavaló nevét, életkorát és gyülekezetét is kérik feltüntetni. Részt vehet a versenyben minden Zempléni Református Egyházmegyébe tartozó személy.